Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.


Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung công văn số 530/VPCP-KGVX ngày 17/01/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du; lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du.

 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.


Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du tương xứng với Di tích Quốc gia đặc biệt, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./.

 

Tượng đài Nguyễn Du