Hà Tĩnh: Tổ chức Hội thảo khoa học " Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam".


Nghiên cứu sự nghiệp cuộc đời của Đại thi hào Nguyễn Du từ góc độ liên ngành trong bối cảnh đổi mới, hội nhập có ý nghĩa lý luận và thực tiễn không chỉ có ý nghĩa vinh danh ông mà còn để vinh danh quê hương ông và văn hóa Việt Nam.

Sách: Kim Vân Kiều tân truyện do nhà khắc ván LIễu Văn Đường khắc in năm Tự Đức 19 (1866)

Với ý nghĩa đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học " Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam" tại Hà Tĩnh vào tháng 5/2013.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung: Những vấn liên quan đến thời đại, thân thế sự nghiệp, tư liệu mới về Nguyễn Du; Không gian văn hóa tác động đến sự hình thành nhân cách văn hóa Nguyễn Du; Vấn đề "Hồng Sơn văn phái"; ảnh hưởng của dòng họ Nguyễn Tiên Điền Trường Lưu đến sự hình thành nhân cách văn hóa Nguyễn Du; Những ảnh hưởng của Nguyễn Du đến hậu thế (cả không gian và thời gian); Công tác bảo tồn khai thác phát huy giá trị văn hóa Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam trong bối cảnh hội nhập quốc tê...

Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu sẽ trao đổi những tài liệu và kết quả nghiên cứu mới, đánh giá một cách toàn diện giá trị văn hóa, nhân văn của Đại thi hào Nguyễn Du, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng không gian văn hóa Hồng Lam và bảo tồn khai thác phát huy giá trị văn hóa quê hương Hà Tĩnh.

Hội thảo khoa học " Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam" là hoạt động khởi đầu trong chuỗi hoạt động văn hóa hướng tới Lễ kỷ niệm quốc gia 250 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2015.