Phát hiện Chiếu cầu hiền của vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp

Nhóm khảo cứu Trung tâm dữ liệu di sản văn hóa thuộc Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du vừa phát hiện Bản Chiếu cầu hiền của vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc.

 

Chiếu cầu hiền của vua Cảnh Thịnh gửi La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp

Nội dung lược dịch cho biết, năm Canh Thân (1800) niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8, vua Cảnh Thịnh sai quan đại thần là Đô Sát thự Đô ngự sử Hi quang hầu Hoàng Thạc Phụ mang Chiếu cầu hiền với quà (vải, vàng, bạc) đến Nghệ An tỏ lòng thành kính La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, mời La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp (Tiên sinh) vào triều giúp việc nước.

Bản Chiếu cầu hiền viết bằng chữ Hán (gồm 15 hàng dọc, 300 chữ) trên nền giấy vàng thẫm (loại giấy viết sắc phong) có vẽ chìm họa tiết rồng cuộn. Do quá trình bảo lưu không đảm bảo nên Bản Chiếu cầu hiền không còn nguyên vẹn.

Theo đánh giá ban đầu của nhóm khảo cứu, đây là văn bản cổ thuộc nhóm quý hiếm có nội dung liên quan đến La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp và giai đoạn lịch sử vương triều Tây Sơn được phát hiện ở Hà Tĩnh cần được các nhà nghiên cứu chuyên ngành quan tâm.