Sắc phong cho một nhân vật lịch sử họ Đinh được phát hiện tại Hà Nội vừa qua là đạo sắc có niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783), phong chức cho ông Đinh Đăng Chiếu, quê thôn Đông Khê, xã Cổ Ngu, huyện La Sơn (nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã có công tham tòng Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm đi dẹp chúa Nguyễn ở Thuận Quảng.

 

Sắc phong liên quan đến Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm

 


Đạo sắc được ông Đào Tam Tĩnh  (GĐ thư viện tỉnh Nghệ An) tình cờ phát hiện tại đền vua Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội). Đạo sắc do ông Đinh Văn Duy (quê huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh) mang đến nhờ cụ thủ từ đọc chữ hán. Bước đầu nội dung được hiểu như sau:


Phiên âm:


Sắc La Sơn huyện, Cổ Ngu xã, Đông Khê thôn thủ hợp Đinh Đăng Chiếu, vị Giáp Ngọ niên tòng phụng  sai Tiền tả tướng quân Tham tòng quan Xuân Quận Công thảo Thuận Quảng đạo. Loại vi tòng dịch, phả hữu công tích. Dĩ kinh chi chuẩn ứng huyện thừa chức. Khả vi tiến công thứ lang, Trung Sơn huyện thừa. Hạ chế. Cố sắc.

Cảnh Hưng tứ thập bát niên, ngũ nguyệt sơ bát nhật.  


Dịch nghĩa :


Sắc cho quan thủ hợp Đinh Đăng Chiếu ở thôn Đông Khê xã Cổ Ngu, huyện La Sơn. Năm Giáp Ngọ theo phụng Tiền tả tướng quân tham tòng Xuân Quận công đi đánh đạo Thuận Quảng. Giữ chức trách theo hầu, rất có công lao. Đã được ban chỉ chuẩn cho chức huyện thừa. Đáng được gọi là Tiến công thứ lang, huyện thừa huyện Trung Sơn. Hạ chế. Nay ban sắc.

Ngày 8 tháng 5 năm  Cảnh Hưng thứ 44 (1783).


Phát hiện tình cờ trên đã thêm tư liệu quý đề tìm hiểu, nghiên cứu vai trò của Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm trong lịch sử dân tộc giai đoạn thế kỷ 18.