Niên biểu về Nguyễn Du                      

Lời giới thiệu                                       

Tóm tắt cốt truyện                                   

Phần thứ nhất: Gặp gỡ và đính ước                     

Phần thứ hai: Gia biến và lưu lạc                             

Phần thứ ba: Đoàn viên