Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015.

Theo kế hoạch, đối với các ngày lễ quy mô cấp quốc gia, cụ thể gồm:

Ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ VHTTDL chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (đã tổ chức); 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2015); 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2015); 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2015).

Ngoài ra còn có các ngày lễ lớn do các Bộ, tỉnh, thành chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức kỷ niệm