www.nguyendu.com.vn
Loading...

Hà Tĩnh triển khai xây dựng hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản số 1136/SVHTTDL-NSVH&GĐ về thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh việc xây dựng hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
Theo đó, để thống nhất trong việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về quy định định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn (bản, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
Đối với bản hương ước, quy ước đã được công nhận trước thời điểm Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ban hành thì vẫn tiếp tục triển khai thực hiện theo văn bản đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, hương ước, quy ước cần có bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoặc hương ước, quy ước chưa được công nhận đề nghị các địa phương hướng dẫn chỉ đạo soạn thảo và điều chỉnh nội dung thống nhất theo Phụ lục “Định hướng nội dung hương ước, quy ước” ban hành kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-UBND.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website