Phát hiện một dòng họ lưu giữ bộ sưu tập sắc chỉ cổ thời Nguyễn


Trong quá trình sưu tầm, điều tra khảo sát lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), các cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện tại từ đường dòng họ Nguyễn Hữu tại xã Sơn Lộc (Can Lộc) hiện đang lưu giữ bộ sưu tập sắc chỉ bằng văn tự Hán cổ quý hiếm có niên đại thời Nguyễn…

 

Một số văn tự Hán cổ hiện đang được lưu giữ tại nhà thờ dòng họ Nguyễn Hữu ( xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc).


Bộ sưu tập văn tự Hán cổ nói trên bao gồm 14 sắc chỉ dưới các triều vua Minh Mệnh (1820 - 1840) và vua Tự Đức (1848 - 1883). Các tư liệu trên có nội dung là các tờ chiếu lệnh , các văn bằng chứng chỉ của vua Minh Mệnh và Tự Đức phong thưởng ban cấp chức sắc cho các danh thần trong dòng họ Nguyễn Hữu như Nguyễn Hữu Gián, Nguyễn Hữu Ý, Nguyễn Hữu Khuê có công đánh giặc, tiểu phỉ ở vùng biên giới thuộc các tỉnh như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng…dưới các triều vua Minh Mệnh, Tự Đức thời Nguyễn.


Đây là nguồn tư liệu cổ quý hiếm giúp các nhà nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu các loại hình văn bản trong hệ thống văn bản hành chính quân sự dưới triều Nguyễn cần được quan tâm sưu tầm để bảo tồn nghiên cứu và phát huy tác dụng./