Phát hiện một số sắc phong từ thời Lê - Cảnh Hưng


Tại nhà thờ họ Nguyễn Trọng, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà, hiện đang lưu giữ 3 sắc phong và 01 lệnh chỉ dưới triều vua Lê - Cảnh Hưng ban cho võ quan Nguyễn Trọng Đình. Qua thời gian gần 250 năm, do được bảo quản tốt, các sắc phong này vẫn giữ được màu sắc tươi mới và tương đối nguyên vẹn.

 

Sắc phong từ thời Lê - Cảnh Hưng


Theo trình tự, Lệnh chỉ được ban sớm nhất, vào ngày 11 tháng 6 năm Cảnh Hưng thứ 35 (1774) do Đại nguyên soái Tổng quốc chính Thượng sư Thượng phụ Duệ đoán Văn công Vũ đức Tĩnh vương (chúa Trịnh Sâm) phong chức cho ông Nguyễn Trọng Đình làm Đội trưởng đội quân Tả tượng vì có công lao “theo quan Thống lĩnh Đoan quận công đánh dẹp đạo Nghệ An, phá tan ổ giặc ở Trấn Ninh”. Sự kiện này liên quan đến cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật kéo dài từ năm 1738 – 1770.


Tờ sắc phong đề ngày mồng 6, tháng 10, năm Cảnh Hưng thứ 41 (1780) với nội dung: ông Nguyễn Trọng Đình được vua Lê ban chức Bách hộ (quan võ, chỉ huy đội quân khoảng 120 người), Phấn lực tướng quân vì đã có công lao “theo phụng Thượng tướng quân Quốc lão Việp Quận công (Hoàng Ngũ Phúc) đi đánh đạo Thuận Quảng”.


Nội dung 02 tờ sắc phong còn lại được vua Lê ban cho ông Nguyễn Trọng Đình nhờ có công tôn phù Trịnh Khải lên ngôi Chúa năm Nhâm Dần (1782) với chức vụ Đồng tổng tri, Hoài viễn tướng quân và “Phó thiên hộ Thiêm tổng tri” (làm phó chỉ huy đội quân khoảng 1.200 người), Trì uy tướng quân.


Đây là những hiện vật, tư liệu quý giá gắn liền với một thời kỳ lịch sử với nhiều sự kiện, nhân vật cũng như cá nhân ông Nguyễn Trọng Đình, cần được các ngành chức năng tiến hành nghiên cứu, thẩm định.